Vilkår

 • Ta med legitimasjon når du skal leie ski- og snøbrettutstyr.
 • Alpinski kan lett forvekslast. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene.
 • Utstyr skal bare benyttes i merka og preparerte løyper.
 • Skade på utstyret ved annen bruk må erstattast.
 • Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret.
 • I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
 • Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker i leieperioden.
 • Det gis ikke refusjon for avbrutt leie.
 • Utstyret skal returnerest til Gautefall Skiutleie når leieperioden er slutt.

Terms

 • Bring identification when renting ski and snowboard equipment.
 • Alpine skiing can easily be confused. Remember how the skis look and where you place the skis.
 • Equipment must only be used on marked and prepared trails.
 • Damage to the equipment during other use must be replaced.
 • The Rental is not responsible for theft of the equipment.
 • During the rental period, the tenant is responsible for the equipment.
 • The Rental is not responsible for personal injuries caused to the tenant during the rental period.
 • Money is not refunded for interrupted rent.
 • The equipment must be returned to Gautefall Ski Rental when the rental period is over.